Pharaoh Sahure Ship

2500 BC

(Johann Wolkersdorfer JW-05)

Up